Smeštaj Tip smeštaja 04.09. - 15.09. 10.09. - 20.09. 27.11. - 08.12.
BANGKOK & PHUKET: HOTEL 4* & CENTARA GRAND BEACH RESORT 5* 5* 1/4 3 (ND) Bangkok & 6 (ND) PuketRasprodatoRasprodato1099€
1/3 3 (ND) Bangkok & 6 (ND) PuketRasprodatoRasprodato1099€
1/2 3 (ND) Bangkok & 6 (ND) PuketRasprodatoRasprodato1099€
1/1 3 (ND) Bangkok & 6 (ND) PuketRasprodatoRasprodato1099€

O hotelu