NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 10:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba). 
 • Smeštaji u Panama Sitiju, Kartaheni, Santa Marti hoteli ili privatne sobe od 3*, a u Bogoti je hotel od 3*/4* prema lokalnoj kategorizaciji. 
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
 • Agencija zadržava pravo promene smeštajnog objekta za smeštaj iste ili veće kategorije prema opštim uslovima putovanja.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj soba, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti i cena nekih sadržaja, jer isključivo zavise od politike smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, frižider, fen, Wi-Fi,  TV, klima uređaj...).
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
 • Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
 • Organizator putovanja – FG TRAVEL GROUP DOO, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

OPŠTE NAPOMENE

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju ili skeniranu prvu stranu pasoša, proveriti ispravnost putne isprave, broj slobodnih stranica i rok važenja pasosa (neophodno je da pasoš važi još najmanje 6 meseci nakon dana završetka putovanja). 
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
 • Ukoliko su letovi iz gradova u Evropskoj uniji, preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs .
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
 • Organizator putovanja preporučuje pribavljanje polise međunarodnog zdravstvenog osiguranja.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).
 • Potpisnik ugovora o putovanju, ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Rok za prijavljivanje je do 30 dana pred polazak na putovanje, ili do popune mesta.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata u slučaju odustanka usled bilo kakvih okolnosti nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio prevoznika.
 • Avio kompanija zadržava pravo na promenu vremena polaska, gradova presedanja i dužinu trajanja putovanja. Uplatom avio prevoza, putnik prihvata uslove avio kompanije.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz niskobudžetnih/jeftinih (low cost) avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i vođu puta u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u prevoznim sredstvima koje se koriste za realizaciju aranžmana (bilo da su prisutni vozači i vođa puta). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari. Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju se putuje.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Prilikom rasporeda sedenja u prevoznim sredstvima, agencija će pokušati da izađe u susret svim zahtevima ali ne garantuje takvu uslugu. 
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 10 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili drugih objektivnih okolnosti, rok za otkaz aranžmana je 20 dana pre početka putovanja.  
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • FG Travel Group doo zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije ,,FG Travel Group doo” .

Opis destinacije:

PANAMA I KOLUMBIJA: Panama siti, San Blas ostrva, Kartahena, Santa Marta i Bogota 15 dana –  13 noćenja / avionom

Republika Panama – Zemlja Centralne Amerike koja se nalazi na dva kontinenta spojena mostovima nakon iskopavanja Panamskog kanala. Graniči sa Kostarikom na zapadu, Kolumbijom na jugoistoku, Karipskim morem na severu i Pacifičkim okeanom na jugu. Glavni grad je Panama Siti. Pre dolaska Španaca na ovo tlo, Panama je pripadala Velikoj Kolumbiji zajedno sa Novom Granadom, Ekvadorom i Venecuelom. Nakon raspada Velike Kolumbije, Panama je bila deo Republike Kolumbije od koje se izdvojila 1903. godine dozvolivši Americi da izgradi Panamski Kanal. Populacija iznosi nešto više od četiri miliona stanovnika.  Preko 400,000 stanovnika priča Ngabere izvorni jezik. Tri plemena  Guna, Emberas i Ngobe-Bugles i dalje održavaju tradicionalni način života u udaljenim mestima u zemlji. Oni imaju svoje jezike, dijalekte i običaje. Zemlja obiluje planinama, kišnim šumama, prelepim plažama sa belim peskom, i preko 1,500 ostrva. Džungla Darien koja se jednim delom nalazi u Panami, a drugim delom u Kolumbiji, obiluje divljim životinjama, tropskim biljem i pticama.

Panama Siti – Glavni i najveći grad republike. Populacija iznosi oko 880 hiljada stanovnika, dok grad sa okolnim naseljima broji više od 1,5 miliona stanovnika . Prvi grad Panama, osnovan je 1519. godine i osnovao ga je Pedro Arias Divila, ali je 1671. godine napadnut i spaljen. Ostaci prvobitnog grada su sada jedan od znamenitosti  ovog grada i mogu se posetiti. Novi grad je izgrađen samo 2 godine kasnije, 8 km od prvobitne lokacije. Izgradnja Panamskog kanala koja je trajala od 1904. do 1914. godine doprinela je poboljšanju infrastrukture i ekonomije. Takodje, tokom izgradnje kanala popravilo se zdravstvo i čistoća zbog prisustva američkog doktora Vilijama Gorgasa. Žuta groznica je iskorenjena 1905. godine. Ekonomija najviše zavisi od trgovine i prenosa robe kroz Panamski kanal, a zatim od internacionalnog bankarstva i turizma. Na nekim ostrvima postoje i škole u koje deca mogu da idu, dok većina muškaraca priča španski jezik, žene se pridržavaju tradicije i pričaju svoj lokalni jezik.

San Blas i Guna Yala – Arhipelag se sastoji od okvirno 365 ostrva od kojih je samo 49 naseljeno. Ostrva su smeštena na severnoj obali zemljouza Panama, a istočno od Panamskog kanala. Arhipelag je deo okruga Guna Jala (Guna Yala) duž karipske obale i dom je naroda Guna. San Blas i okolina su raj za ekoturizam zbog svoje netaknute prirode. Područje je veoma popularno za plovidbu pogotovo što nije u području uragana. Glavni grad regije Guna Yala je grad El Porvenir, najgušće naseljeno selo je Carti Sugtupu, a Kajos Limones (Cayos Limones) i Kajos Holandeses (Cayos Holandeses) poznati su po svojim čistim vodama koje ih okružuju. Veći deo naroda Guna su lovci i ribolovci. 

Kolumbija –  Današnje granice ove zemlje su: Panama na severozapadu, Venecuela i Brazil na istoku, Ekvador i Peru na jugu. Takođe izlazi na Karipsko more i Pacifik. Pomorske granice Kolumbije su i sa Nikaragvom, Kostarikom, Haitijem, Jamajkom i Dominikanskom Republikom. Ime Kolumbija potiče od prezimena istraživača Kristofer Kolumbo, na španskom je Cristobal Colon, a na italijanskom Cristoforo Colombo. Nacionalna ptica Kolumbije je Andski Kondor, ujedno i najveća ptica na svetu, dok je Orhideja Katleja (Cattleya) nacionalni cvet. Postoje podaci da su pronađeni dokazi da su na sadašnjem tlu Kolumbije živeli ljudi jos 12,000 godine pre naše ere. Kolumbija je dobila nezavisnost od španaca 1810.godine. Ukupan broj stanovnika je preko 45 miliona. Plemena koja su živela na današnjem tlu Kolumbije su Muiska, Kimbaja i Tajrona (Muisca, Quimbaya i Tairona). Kolumbija je u svetu poznata po kvalitetnoj kafi i izvorima smaragda. 10% kišne šume Amazonije pripada Kolumbiji. Kolumbija je mesto zabave, igre i slavlja. Kolumbijci vole svoje praznike, parade plesa i cveća, karnevale itd. Kolumbija se od ostalih zemalja Južne Amerike razlikuje i po veoma ukusnoj i raznovrsnoj kuhinji.

Kartahena – Originalni naziv je Kartahena de Indias (Cartagena de Indias). Grad je osnovan 1533. godine i bio je glavna luka između ostalog za prenošenje peruanskog srebra u Španiju. Kartahena je još jedan od gradova koji su napadali poznati pirati Robert Baal, John Hawkins, i  Francis Drake. Od 1984. godine gradski kolonijalni zidovi i tvrđava San Felipe upisani su u Uneskovu svetsku baštinu. Grad je podeljen u nekoliko delova: Stari deo(Downtown), San Diego, Getsemani i Bocagrande. Najlepše plaže se nalaze van grada, a neke od njih su Isla Rosario, Blanca, Baru i Bomba. Noćni život je raznovrstan i jedna od karakteristika ovog grada je Valjenato Bus Tura. Valjenato je inače pravac muzike nastao u Kolumbiji kao mix Merenge zvuka, afričke muzike i drugih. 

Santa Marta – Prva španska naseobina u Južnoj Americi je upravo bio grad Santa Marta osnovan 1525. godine. Takođe je i najstariji preživeli grad u zemlji, kao i drugi najstariji grad u Južnoj Americi. Nalazi se u zalivu Santa Marta u provinciji Magdalena oko 992 km od Bogote. Ekonomija ovog mesta je bazirana na turizmu, trgovini, lučkim aktivnostima, pecanju i agrikulturi. Glavni agrikulturni proizvodi su banane, kafa, kakao i kasava (vrsta krompira). Simon Bolivar preminuo je baš u ovom gradu. Njegova kuća La Kinta de San Pedro Alehandrino (La Quinta de  San Pedro Alejandrino) je smeštena van centra grada. 

Bogota – Glavni i najveći grad u državi. Drugi najveći glavni grad u Južnoj Americi smešten je na otprilike 2600 m nadmorske visine. Raznolik i multikulturni grad moderne i kolonijalne arhitekture ima i odličnu klimu koja se tokom godine kreće od 7 – 23 stepena. Populacija stanovništva iznosi oko 8 miliona. Bogota je osnovana 1538. godine kao glavni grad Novog Kraljevstva Granade od strane španaca. Treći je glavni grad u Južnoj Americi po nadmorskoj visini, iza Kito-a i La Paz-a. Bogota je bitan kulturni centar sa velikim brojem pozorišta, biblioteka, muzeja, univerziteta i istraživačkih centara. Najvažniji muzej je Muzej Zlata. Pre nego što su španci došli i osvojili Kolumbiju, ovde je živelo pleme Muiska (Muisca). Ovo pleme bavilo se agrikulturom, radom sa zlatom, trgovinom i mumifikacijom. Bili su i dobri poznavaoci astrologije. 

Plan puta

1. dan / BEOGRAD – PANAMA SITI (PANAMA):

Okupljanje na aerodromu Nikola Tesla tri sata pre polaska aviona. Let do konekcionog grada, a zatim do Panama Sitija. Dolazak u Panama Siti u večernjim časovima.  Transfer do hotela. Noćenje u Panama Sitiju.

2. dan / PANAMA SITI:

Posle doručka sledi poseta Panamskom kanalu, zatim obilazimo Kasko Vieho (Casco Viejo) – stari deo Paname u kojem pravimo pauzu za ručak. Sledi šetnja po Sinta Kosteri (Cinta Costera), uređenom obalnom šetalištu, i razgledanje panamskih oblakodera. U večernjim časovima je predviđena poseta atraktivnom baru na krovu hotela Hard Rock Café. Noćenje u Panama Sitiju.

3. dan / PANAMA SITI – SAN BLAS:

Rani jutarnji transfer džipovima od hotela do luke koji traje 2,5 – 3h. Pravi se jedna pauza u supermarketu kako bi se kupila dodatna voda, voće, grickalice, pivo i ostale potrebne sitnice za naredna 4 dana. Po dolasku u luku sledi vožnja čamcem do ostrva na kojem ćemo biti smešteni naredna 4 dana. Po dolasku na ostrvo, smeštanje u kabine i slobodno vreme za odbojku na plaži, sunčanje, čitanje knjige i ostale aktivnosti koje su vam interesantne, a ne uključuju korišćenje interneta kojeg na ovim ostrvima i nema. Ručak i večera su uključeni u boravak na ostrvu. Noćenje na ostrvu.

4. -5. dan / SAN BLAS:

Doručak, ručak i večera su uključeni u boravak na ostrvu. Ova dva dana prema dogovoru fakultativno obilazimo i istražujemo druga ostrva kao što su: Isla Perro, Cayos Holandeses…, upoznaćemo se sa lokalnim stanovnicima ovih ostrva gde uglavnom živi po jedna porodica. Nekoliko većih ostrva deli zemlju sa još porodica, ili sa članovima svoje porodice. Dani za potpuno uživanje u netaknutoj prirodi gde je zabranjeno voziti jet ski, roniti, ili na bilo koji drugi način narušavati mir morskom svetu. Dva noćenja na ostrvu.

6. dan / SAN BLAS – PANAMA SITI:

Nakon doručka izlazak iz bungalova i odmor do polaska broda ka luci gde nas čeka prevoz za povratak u Panama Siti. Smeštaj u hotel i slobodno vreme. Noćenje u Panama Sitiju.

7. dan / PANAMA SITI - KARTAHENA (KOLUMBIJA):

Rani jutarnji transfer do aerodroma, i let za Kartahenu. Po dolasku u Kartahenu sledi transfer do hotela, smeštanje u sobe. Slobodno vrema za fakultativni obilazak istorijskih znamenitosti, i upoznavanje sa gradom.  Noćenje u Kartaheni.

8. dan / KARTAHENA:

Slobodan dan, ili prema dogovoru prepodnevni fakultativni odlazak na Vulkan El Totumo i kupanje u toplom blatu kojim je ispunjen krater. Noćenje u Kartaheni.

9. dan / KARTAHENA:

Slobodan dan, ili fakultativni obilazak fenomenalnih plaža sa belim peskom i tirkizno plavom bojom mora na ostrvima Rosario, a zatim poseta plaže Blanka na Isla Baru. Noćenje u Kartaheni.

10. dan / KARTAHENA – SANTA MARTA:

Jutarnji transfer od otprilike 4,5 h do grada Santa Marta. Smeštanje u sobe. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak istorijskog dela grada Santa Marta. Prema dostupnim podacima, Santa Marta je prvi osnovani grad u Kolumbiji i najstariji preživeli grad u zemlji, takođe je i drugi najstariji grad u Južnoj Americi. Noćenje u Santa Marti.

11. dan / SANTA MARTA:

Slobodan dan, ili fakultativni odlazak i poseta nacionalnog parka Tajrona (Tayrona). Park se nalazi na 32km od grada Santa Marta. Park se prostire na oko 30 km2 u karipskom moru i oko 150 km2 na zemlji. Deo je Sierra Nevada de Santa Maria planinskog venca. Interesantni delovi parka su: Canaveral i Arrecites za smeštaj u eko bungalovima i u kampu; La Piscina za plivanje; El Cabo najslikanije stene, i takodje mesto gde možete iznajmiti hamok ili sobu za spavanje; Playa del Muerto, Isla Aguja i Granate su mesta za ronjenje i snorkeling. Park je vrlo interesantan za dugo pešačenje, a bogat je skrovitim i interesantnim mestima netaknute prirode koja su dosta nepristupačna. Noćenje u Santa Marti.

12. dan / SANTA MARTA - BOGOTA:

Odjavljivanje iz hotela u ranim prepodnevnim časovima. Polazak na aerodrom je predviđen 3h pred poletanje. Let za Bogotu u jutarnjim časovima. Dolazak u Bogotu, transfer do hotela i smeštanje u sobe. Upoznavanje sa okolinom i slobodno vreme, ili fakultativni obilazak istorijskog centra grada La Kandelaria (La Candelaria) sa lokalnim vodičem. Noćenje u Bogoti.

13. dan / BOGOTA:

Slobodan dan, ili jednodnevni obilazak Parka soli u kojem je izgrađena katedrala na 200m ispod zemlje. Pored vrlo interesantne katedrale, u okviru ovog parka imaćete priliku da vidite i Sveti Krst, Slanu kupolu, rudnik, muzej koji će vam pokazati proces vađenja soli i njene obrade. U parku su takođe izložena geološka istraživanja kao i inženjerski i arhitektonski proces izgradnje ove katedrale 90’tih godina. Nakon povratka u Bogotu, ukoliko je vedro i suvo vreme, postoji mogućnost fakultativnog obilaska planine Monserate (3152m nadmorske visine) koja je ujedno i najbolji vidikovac grada Bogota i obiluje restoranima sa veoma ukusnom lokalnom kuhinjom. Do vrha se ide žičarom. Noćenje u Bogoti.

14. dan / BOGOTA - BEOGRAD:

Odjavljivanje iz hotela predviđeno je do 10h. Stvari se ostavljaju na recepcijii sve do polaska na aerodrom. Moguća je i doplata da se ostane duže u sobi. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak planine Monserrate ukoliko to nije bilo moguće prethodni dan. Polazak na aerodrom 4.5 h pre poletanja aviona. Sledi let do konekcionog grada.

15. dan / BEOGRAD:

Let iz konekcionog grada do Beograda. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. KRAJ PROGRAMA.

Način plaćanja i prijave
Cena obuhvata/ne obuhvata
Izleti | Žurke